Czwartek 20 czerwca 2024. Imieniny Bogny i Florentyny

OPŁATY DODATKOWE

W razie stwierdzenia przez kierowcę, osobę kontrolującą lub inną osobę uprawnioną:

 • niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,
 • naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy,
 • spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny,
 • podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w następujących wysokościach:

(ważne od 01.07.2022r.)

130 złza posiadanie biletu o zaniżonej wartości
(78 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni)
130 złza okazanie się biletem miesięcznym bez wpisanego numeru migawki na znaczku
(78zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni)
52 złza nie okazanie w trakcie kontroli wcześniej nabytego biletu okresowego
(odstępuje się od pobierania tej opłaty dodatkowej – jeżeli w ciągu 14 dni, pasażer: okaże
wcześniej nabyty bilet okresowy oraz uiści opłatę manipulacyjną 15 zł)
52 złza brak w chwili kontroli dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego
(odstępuje się od pobierania tej opłaty dodatkowej – jeżeli w ciągu 14 dni, pasażer: okaże dokument
uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego oraz uiści opłatę manipulacyjną 15 zł)
260 złza przejazd bez ważnego biletu przewozu osób
(156 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni)
260 złza przewóz bagażu, rzeczy lub zwierząt, za które taryfa przewiduje opłaty
(156 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni)
780 złza spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny
(468 zł – jeżeli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni)


Kwotę zadłużenia należy uregulować w terminie 7 dni w kasie siedziby MPK Sieradz, w punkcie dystrybucji biletów (kiosk na Placu Wojewódzkim) lub na konto:


Bank PKO S.A o/ Sieradz
nr 89 1240 3275 1111 0010 5203 6979
MPK Sp. z o.o.


W przypadku nie przekazania należnej sumy w wyznaczonym terminie, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego bez ponownego wezwania do zapłaty.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2003r. „o udostępnianiu informacji gospodarczych” (Dz. U. nr 50, poz.424) w przypadku braku zapłaty, po upływie miesiąca od daty wysłania wezwania, MPK Sieradz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przekazania informacji o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej w tym do:

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.,
Info Monitora Biura Informacji Gospodarczej S.A.Art. 121 ust. 1 Kodeksu Wykroczeń stanowi:

Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W myśl tego przepisu pasażer autobusu komunikacji miejskiej, na którego nałożono dwukrotnie w ciągu roku opłatę dodatkową – zwaną potocznie mandatem,> których nie zapłacił, po raz trzeci w ciągu roku wyłudza przejazd, czyli korzysta z przewozu bez zamiaru zapłacenia za niego popełnia wykroczenie, zwane wymuszeniem przewozu. MPK zawiadamia o tym Policję, która kieruje sprawę do sądu grodzkiego. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu MPK dochodzi swoich należności na drodze postępowania cywilnego, jeżeli do tego czasu pasażer nie zapłaci „mandatów”.

Tak więc szanowny Pasażerze, jeśli będziesz nieuczciwy, narazisz się na kłopoty i wysokie koszty, a tymczasem nasze usługi są niedrogie. Staramy się żeby były coraz bardziej komfortowe. Tak więc prosimy o uszanowanie naszych wysiłków i pracy.


ZARZĄDZENIE NR 183/2018
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 i 1496) oraz art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) w związku z art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371; z 2018 r. poz. 317, 650 i 907)

Prezydent Miasta Sieradza postanawia

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia..

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 239/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 6 października 2017 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Spółki MPK Sieradz Sp. z o.o.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik
do Zarządzenia Nr 183/2018
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 16 sierpnia 2018 r.

REGULAMIN PRZEWOZÓW MPK SIERADZ Sp. z o. o.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371; z 2018 r. poz. 317, 650 i 907).

I  PRZEPISY OGÓLNE

1.  ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej "MPK") przewozi osoby i rzeczy wg zasad określonych w niniejszym regulaminie. Przewóz osób odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji, wg rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.

2.  PRZYSTANKI

 1. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach. W sytuacjach awaryjnych możliwe jest wysiadanie poza przystankami.
 2. Pasażerowie chcący skorzystać z przystanku „na żądanie” obowiązani są odpowiednio uprzedzić o tym prowadzącego pojazd.
 3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
 4. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, obowiązany jest podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe i w czasie umożliwiającym odjazd zgodnie z rozkładem jazdy.

3.  TARYFA

 1. Taryfa określona jest Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza w części dotyczącej przejazdów regularnych w strefie miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej. Wysokość opłat za wynajem autobusu ustala MPK.
 2. Należność za przejazd można regulować opłatami jednorazowymi lub okresowymi.
 3. Bilety za przejazd nabywa się w punktach sprzedaży lub u prowadzącego pojazd.

4.  OPŁATY ULGOWE I PRZEJAZDY BEZPŁATNE

 1. Do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej na liniach MPK uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
 2. Pasażerowie korzystający z uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać na żądanie kontrolera bilet i dokument, wymieniony w Uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.

5.  PRZEPISY PORZĄDKOWE

5.1  W pojazdach MPK wyznaczone są miejsca dla inwalidów.

5.2  Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi – same lub poprzez posiadane rzeczy, mogą być nie wpuszczone do pojazdu lub z niego usunięte.

5.3  Z pojazdu można usunąć osoby:

  1. nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów lub obsługi pojazdu,
  2. wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem,
  3. które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów lub obsługi pojazdu.

5.4  Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny podlega opłacie dodatkowej. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 5.2 i 5.3 podejmuje prowadzący pojazd.

5.5  Zabrania się w pojazdach:

 1. otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
 2. jazdy z otwartymi drzwiami pojazdu,
 3. nieuzasadnionego otwierania drzwi przez pasażerów podczas postoju,
 4. dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
 5. wsiadania do pojazdu po sygnale odjazdu,
 6. zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 7. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
 8. palenia tytoniu i innych substancji,
 9. spożywania alkoholu,
 10. spożywania art. żywnościowych (lody, hamburgery, hot-dogi, frytki, itp.),
 11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
 12. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
 13. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju,
 14. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia.

5.6  Zabrania się przewozić w pojazdach:

 1. psów niemających założonego kagańca, nietrzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa,
 2. innych niebezpiecznych zwierząt,
 3. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży lub bagażu albo, które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd,
 4. przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz materiałów niebezpiecznych,
 5. przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
 6. broni z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

5.7  Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

5.8  Za bagaż i zwierzęta MPK odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.

5.9  Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przejazdem oraz przewożonym bagażem lub zwierzętami.

6.  KONTROLA BILETOWA

 1. Organizator oraz operator lub osoba przez nich upoważniona, może dokonywać kontroli biletów i dokumentów, uprawniających do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego.
 2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego może zostać pobrana lub nałożona opłata dodatkowa oraz opłata za przejazd.
 3. W przypadku nieuiszczenia należności lub w przypadku niepobierania jej przez kontrolera, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, w celu dochodzenia roszczenia.
 4. Bilet zniszczony jest nieważny. Nie można legitymować się biletem przed jego skasowaniem lub przed wpisaniem numeru migawki na odpowiednim znaczku biletu okresowego jako ważnym biletem uprawniającym do przejazdu.

II  BILETY JEDNORAZOWE

1.  ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE BILETÓW

 1. Obowiązują wyłącznie bilety z nadrukiem "MPK Sieradz Sp. z o.o." z wyjątkiem linii wyłączonych z tego obowiązku zgodnie z zawartymi porozumieniami.
 2. Nieważne są bilety zakupione u innych przewoźników, z wyjątkiem wyłączeń zawartych w porozumieniach.
 3. Każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu. Obowiązuje również oddzielny bilet na bagaż.
 4. Zabrania się kasowania dwóch lub więcej biletów w celu uzyskania prawidłowej opłaty za przejazd osoby lub przewóz bagażu.
 5. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi.

2.  KASOWANIE BILETÓW

 1. Bilety należy kasować zaraz (bez żadnej zwłoki) po wejściu do pojazdu.
 2. Bilety zakupione w autobusie jako wydruk z kasy fiskalnej nie wymagają kasowania.
 3. Na przystankach początkowych bilety należy skasować zaraz po ruszeniu pojazdu.
 4. Skasowane bilety należy zachować do kontroli.

3.  WAŻNOŚĆ BILETU PO SKASOWANIU

 1. Ważność biletu liczy się od momentu skasowania i obowiązuje do ostatniego przystanku danego kursu w danej strefie lub na czas obowiązywania biletu czasowego.
 2. Ważność biletu zakupionego w autobusie jako wydruk z kasy fiskalnej liczy się od momentu zakupu i obowiązuje do ostatniego przystanku danego kursu w danej strefie lub na czas obowiązywania biletu czasowego z wyjątkiem trasy między przystankami Paszkiewicza III – Uniejowska pętla, na której bilet z nadrukiem „P” ważny jest na kolejnym kursie.
 3. Ważność biletu zakupionego drogą elektroniczną lub na nośnikach elektronicznych określają inne regulaminy lub porozumienia.

4.  WAŻNOSC BILETU PRZY AWARIACH POJAZDÓW

W przypadku awarii pojazdu, zawinionej przez MPK, skasowany bilet na trasie przejazdu, której dotyczył w dniu wystąpienia awarii zachowuje ważność w całości.

III  BILETY OKRESOWE

1.  RODZAJE BILETÓW

Wszystkie rodzaje biletów okresowych są biletami imiennymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza istnieją następujące rodzaje biletów okresowych:

 1. na dany miesiąc kalendarzowy - w strefie miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej,
 2. na okres 7 lub 14 dni - w strefie międzymiastowej,
 3. inne bilety określone w zawartych porozumieniach.

2.  WAŻNOŚĆ BILETÓW OKRESOWYCH

 1. Bilety na linię pospieszną, upoważniają do korzystania z linii zwykłych, na trasie pokrywającej się z tą linią pospieszną.
 2. Bilety miesięczne bez odpowiedniego znaczka na dany miesiąc i bez wpisanego numeru biletu (migawki) na tym znaczku są nieważne.
 3. Pasażerowie nie posiadający uprawnień do ulg, nie mogą posługiwać się ulgowymi biletami okresowymi.
 4. Ważność innych biletów oraz zakupionych drogą elektroniczną lub na nośnikach elektronicznych określają inne regulaminy lub porozumienia.

IV  PRZEWÓZ BAGAŻU

1.  PRZEWÓZ RZECZY ZABIERANYCH PRZEZ PODRÓŻNYCH

Rzeczy przewożone przez podróżnych nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.

2.  PRZEWÓZ BEZPŁATNY BAGAŻU

Nie podlegają opłacie za przewóz:

 1. przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie nie przekraczające wymiarów:
  65 x 45 x 25 cm,
  12 x 12 x 150cm,
  90 x 75 x 10 cm,
 2. małe zwierzęta trzymane na kolanach lub rękach,
 3. wózki dziecięce i inwalidzkie wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem w czasie przejazdu,
 4. instrumenty muzyczne i sztalugi, przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych i plastycznych, na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej.

3.  OPŁATY ZA PRZEWÓZ BAGAŻU

Za odpłatnością jak przy przewozie osób, ale bez stosowania opłat ulgowych, można przewozić:

 1. przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie o wymiarach:
  65 x 45 x 25 cm do 90 x 75 x 40 cm,
  12 x 12 x 150 cm do 12 x 12 x 220 cm,
  90 x 75 x 10 cm do 100 x 90 x 10 cm,
 2. rowerki dziecięce,
 3. psy zajmujące miejsce w pojeździe, pod warunkiem, że mają nałożony kaganiec i trzymane są na smyczy.
 4. bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia..

V  KONTROLA BILETOWA

 1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów i dokumentów uprawniających do przejazdu lub przewozu bagażu są kontrolerzy, posiadający w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym, pracujący w zespołach przynajmniej dwuosobowych lub w szczególnych przypadkach za zgodą organizatora lub operatora jednoosobowo we współpracy z obsługą pojazdu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie ww. kontroli jednoosobowo przez obsługę autobusu.
 2. Kontrola ważności biletów jednorazowych oraz okresowych przeznaczonych do kasowania, polega na porównaniu wydruku kontrolnego.
 3. W przypadku biletów okresowych, kontroli podlega okres ważności biletu, zgodność rodzaju biletu z rodzajem komunikacji, a w przypadku biletów miesięcznych również fakt posiadania znaczka, na którym powinien być wpisany numer biletu (migawki).
 4. Pasażer zobowiązany jest umożliwić kontrolerowi szczegółowe obejrzenie biletu.
 5. Okazane bilety są własnością pasażera i nie wolno ich zabierać. Należy tylko spisać numer biletu i podpisać go z datą. W przypadku biletów okresowych nieczytelnych, zniszczonych, noszących znamiona fałszerstwa (dotyczy to również biletów jednorazowych), należy je zatrzymać za pokwitowaniem. Tożsamość pasażera należy ustalić na podstawie dokumentu, który obowiązany jest udostępnić.
 6. Kontroler ma prawo żądać dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, któremu zatrzymuje bilet.
 7. Kontrolerzy zobowiązani są do udzielenia pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy, rodzajów stosowanych biletów, obowiązujących przepisów porządkowych, wysokości opłat dodatkowych oraz przebiegu linii komunikacyjnych MPK Sieradz.
 8. Wygląd kontrolerów w trakcie prowadzenia kontroli musi być schludny, a sposób wykonywania kontroli kulturalny.
 9. Pasażera, który nie posiada biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu oraz nie okazuje dokumentu umożliwiającego ustalenie jego tożsamości, można ująć i niezwłocznie oddać w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zamierzających do ustalenia jego tożsamości.
 10. . Kontrolerzy mogą rozpocząć kontrolę, gdy pojazd jest w ruchu, a pasażerowie którzy weszli do pojazdu na ostatnim przystanku skończyli kasować bilety i nie wykazują takiego zamiaru. Dopuszcza się przeprowadzenie kontroli pasażerów wysiadających w czasie postoju autobusu na przystanku w sposób umożliwiający płynny potok pasażerów.
 11. Rozpoczęcie kontroli należy uzgodnić z prowadzącym pojazd, który na życzenie kontrolera zablokuje kasowniki. Kontroler głośno i wyraźnie ogłasza początek kontroli.
 12. W razie stwierdzenia naruszenia Regulaminu Przewozów MPK Sieradz Sp. z o.o., kontroler powinien pobrać opłatę dodatkową lub gdy nie jest pobierana przez kontrolera, nałożyć opłatę dodatkową i w każdym przypadku wydać pokwitowanie na druku uzgodnionym z MPK Sieradz Sp. z o.o. Kontroler ma obowiązek uzasadnienia swojej decyzji.
 13. Na każde żądanie pasażera, kontroler musi umożliwić pasażerowi spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania reklamacji.
 14. Kontroler nie ma prawa wydawać poleceń obsłudze pojazdu z wyjątkiem zwrócenia się o blokadę kasowników. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych bezpieczeństwem pasażerów lub stanem technicznym pojazdu, kontroler musi się również podporządkować poleceniom prowadzącego pojazd.

VI  SKARGI I REKLAMACJE

 1. W sprawach spornych, pasażer ma prawo w ciągu 7 dni od nałożenia opłaty dodatkowej, odwołać się do jednostki zatrudniającej kontrolera. Adres przyjmowania skarg znajduje się na odwrocie wydanego odcinka druku (pokwitowania) opłaty dodatkowej.
 2. Skargi na działalność jednostki zatrudniającej kontrolerów można składać osobiście w siedzibie MPK Sieradz Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz w dni robocze w godz. 700 - 1500 albo pisemnie na ww. adres. Termin rozpatrzenia skargi wynosi 21 dni od dnia jej doręczenia.
 3. Skargi, reklamacje i wnioski dotyczące realizacji rozkładów jazdy, zachowania pracowników i kontrolerów można składać osobiście w siedzibie MPK Sieradz Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz, albo pisemnie na ww. adres. Termin ich rozpatrzenia wynosi 21 dni od dnia doręczenia.
 4. Pasażerowie w przypadku wystąpienia szkody związanej z ruchem autobusu, zachowaniem kierowcy lub kontrolerów są zobowiązani do zgłoszenia szkody MPK w terminie 10 dni od jej wystąpienia. Nie uchybia to terminom dochodzenia roszczeń z tytułu powstałej szkody, określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

PREZYDENT MIASTAPREZES
SIERADZAMPK Sieradz Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR X/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 46 ust. 1 pkt 6 i art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016,2435) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr LII/372/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 19 lipca 2018 r. poz. 3803).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
       2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska
Załącznik do uchwały Nr X/71/2019
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2019 r.Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na liniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Sieradzu

1. Przejazdy bezpłatne:

 1. dzieci przed ukończeniem 4 roku życia, na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
 2. posłowie i senatorowie - na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust. l ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);
 3. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającej wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 41 w związku z art. 16 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin - Dz. U. z 2017 r. poz. 2193, z 2019 r. poz. 39);
 4. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, pozostali po nich członkowie rodzin, osoby represjonowane, będące inwalidami, legitymujące się legitymacją osoby represjonowanej oraz pozostali po nich członkowie rodzin (art. 12 ust. l - 2 w związku z art. 3 i 4 ust. l, art. 12 ust. 5 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 276 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin);
 5. cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz przewodnik towarzyszący tej osobie - na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (art. 10 ust. l pkt l ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych - t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 249 poz. 1824; z 2010 r. Nr 225 poz. 1465; z 2011 r. Nr 122 poz. 696);
 6. pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Sieradzu na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez MPK Sp. z o.o. w Sieradzu (Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy);
 7. umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sieradzu w czasie pełnienia służby;
 8. Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi, w przypadku mężczyzn lub 15 litrów, w przypadku kobiet – na podstawie wpisu do legitymacji honorowego dawcy krwi potwierdzonego przez Zarząd Rejonowy PCK wraz z dowodem osobistym;
 9. osoby, u których ustalono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, 2245, z 2019 r. poz. 39) oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub legitymacją osoby niepełnosprawnej;
 10. ociemniali i niewidomi, czyli osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wzrokowej - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych;
 11. opiekunowie oraz przewodnicy osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, podróżujący wraz z podopiecznymi;
 12. osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia;
 13. pasażerowie, w granicach miasta Sieradza, w dniu obchodów Światowego Dnia bez Samochodu, tj. każdego roku w dniu 22 września;
 14. pasażerowie, w granicach miasta Sieradza, w dniu Wszystkich Świętych, tj. każdego roku w dniu 1 listopada.

2. Przejazdy ulgowe – (ulga typu I):

 1. dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i pomaturalnych do ukończenia 21 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
 2. dzieci powyżej 4 lat - do wieku szkolnego – na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
 3. emeryci - na podstawie dowodu osobistego i odcinka emerytury lub legitymacji wydanej przez organ rentowy;
 4. renciści, u których ustalono całkowitą lub częściową niezdolność do pracy - na podstawie legitymacji wydanej przez organ rentowy;
 5. osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności - orzeczonej przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - na podstawie legitymacji ze zdjęciem wydanej przez ten zespół, pod warunkiem niepozostawania w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych względnie rentowych - na podstawie ostatniego odcinka emerytury lub renty inwalidzkiej.

3. Przejazdy ulgowe, ze zniżką w wysokości 50% - (ulga typu II):

 1. studenci szkół wyższych - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (art. 188 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201; z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693);
 2. kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej zawierającej wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach (art. 20 ust. l ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);

  2a) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  2b) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 3. młodzież zaliczona do I grupy inwalidów i objęta ewidencją - na podstawie zaświadczenia właściwego organu o wpisie do ewidencji (§ 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1987 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i form pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej - Dz. U. z 1987 r. Nr 23 poz. 130).

  3a. Przejazdy ulgowe ze zniżką w wysokości 50% w strefie miejskiej przy zakupie biletów jednorazowych lub miesięcznych (ulga typu IIa) dla osób uprawnionych z tytułu posiadania „Sieradzkiej Karty Rodzina Plus” wraz z ważnym dokumentem tożsamości.
wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009