Czwartek 23 marca 2023. Imieniny Feliksa i Pelagii

OGŁOSZENIE

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp z o.o. ogłasza przetarg otwarty na : dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in.

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.

                                    98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 63, pok. Nr 4 (sekretariat)

Termin złożenia ofert: do dnia 20.12.2022 do godz. 14.00

Termin wykonania zamówienia-do 30.04.2023 roku,

Warunki Przetargu-Specyfikację Warunków Zamówienia można uzyskać :

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.

                                    98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 63, (sekretariat )

                                                             lub na www.mpksieradz.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg otwarty na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in.

 

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 63 tel/fax 827-52-39, tel (043) 827-51-93

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu otwartego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami przetargu.

 

 

III. WARUNKI PRZETARGU

 

Warunki przetargu otwartego.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych mobilnych ładowarek Plug-in.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.04.2023 roku

 

Na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 219) powyższe zamówienie nie przekracza 431 000 euro i zalicza się do zamówień sektorowych. W związku z powyższym zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. Regulamin do wglądu w sekretariacie MPK Sieradz sp. z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 63

 

 

 

 

 


Warunki Przetargu na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in.

 

Zamówienie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gos
podarki Wodnej na podstawie umowy o dofinansowanie nr 630/2022/Wn05/OA-TP-FN/D
w ramach projektu „Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej
i zrównoważonej mobilności miejskiej-etap III”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 63 tel/fax 827-52-39, tel (043) 827-51-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 63 tel/fax 827-52-39, tel (043) 827-51-93

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu otwartego.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie oraz pierwsze uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych, przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in, o parametrach i cechach funkcjonalno-użytkowych opisach w załączniku nr 4.

Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę gwarancyjną ładowarek Plug-in.


 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 

 1. posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
  §15 Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu.

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJA ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ Z FORMULARZEM OFERTY

 

  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w przetargu (załącznik nr 1)

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

  3. Opis oferowanych ładowarek (załącznik nr 2)

  4. Formularz oferty (załącznik nr 3).

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg dostawa 3 sztuk ładowarek Plug-in” w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp.z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 63 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2022 roku o godz.1400

 

VII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 

 1. Termin płatności 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,

 2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez zastrzeżen protokół odbioru ładowarek.

 3. Wykonawca przeszkoli 6 pracowników w siedzibie Zamawiającego, koszt szkolenia oraz materiałów pokrywa Wykonawca,

 

 

 

 

VIII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.04.2023 roku

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

...............................................

(pieczęć oferenta)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczam, że jako ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych mobilnych ładowarek Plug-in spełniam warunki udziału w przetargu tj.

 

 1. posiadam uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
  §15 Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu

 

 

 

 

 

............................................ ..................................................

(data) (podpis i pieczęć oferenta)

Załącznik nr 2

OPIS OFEROWANYCH ŁADOWAREK PLUG-IN

Opis oferowanych ładowarek Plug-in, obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne, cechy konstrukcyjne oraz cechy funkcjonalno – użytkowe.


 

 1. Oferujemy ładowarki Plug-in produkcji ………………… typu…………………………….., model ………………… o poniższych parametrach technicznych, cechach konstrukcyjnych oraz cechach funkcjonalno – użytkowych:

 1. Każda oferowana ładowarka Plug-in, jest ładowarką dualną i w zależności od potrzeb Zamawiającego umożliwia równoczesne ładowanie dwóch autobusów (magazynów energii) mocą 40 kW±5% lub jednego autobusu (magazynu energii) mocą 80 kW±5%, proces ten jest procesem automatycznym, co oznacza, że gdy ładowarka ładuje już jeden autobus mocą 80 kW±5%, podłączenie drugiego autobusu powoduje automatyczny podział mocy ładowarki na dwa autobusy: 2x40 kW±5%, automatyka działa analogicznie przy odłączeniu jednego z dwóch podłączonych już do ładowarki autobusów tj. po odłączeniu jednego z dwóch autobusów, moc ładowania wzrasta automatycznie z 40 kW±5% do 80 kW±5%, ładując tym samym podłączony jeden autobus mocą 80 kW±5%,

 2. Każda oferowana ładowarka Plug-in jest urządzeniem mobilnym, wyposażonym w kółka jezdne umożliwiające jej manewrowanie oraz łatwe przemieszczanie tej ładowarki; kółka jezdne wyposażone są w zatrzaskową blokadę, po włączeniu której ładowarka Plug-in zostanie stabilnie zablokowana w określonej pozycji – w miejscu przeznaczonym na jej posadowienie.

 3. Rozpoczęcie procesu ładowania autobusu następuje automatycznie tj. po uprzednim uruchomieniu ładowarki Plug-in oraz podłączeniu do gniazda autobusu przewodu ładowarki Plug-in, zakończonego wtykiem systemu CCS, type 2. Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie bez konieczności wykonywania żadnych dodatkowych czynności w czasie nie dłuższym niż 120 sekund (pod warunkiem braku problemów technicznych po stronie ładowania autobusu), licząc od momentu podłączenia w/w przewodu do autobusu,

 4. Proces ładowania magazynu energii będzie sygnalizowany (i realizowany) dla kierowcy w następujący sposób:

 1. włączona ładowarka Plug-in kontrolką koloru zielonego (zabudowaną na panelu sterującym) informuje kierowcę o gotowości podłączenia autobusu – świecąca kontrolka jest równoznaczna z gotowością ładowarki do podłączenia przewodu ładowarki do autobusu,

 2. po podłączeniu przewodu ładowarki Plug-in do gniazda autobusu odrębna kontrolka (zabudowaną na panelu sterującym) koloru niebieskiego lub fioletowego (do tej pory nieaktywna) zacznie świecić światłem przerywanym, informując o komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in,

 3. po skutecznym zakończeniu procesu komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in, rozpocznie się proces ładowania autobusu, który jest sygnalizowany ciągłym światłem kontrolki, o której mowa w pkt 2, a wtyk ładowarki Plug-in blokowany jest w gnieździe CCS autobusu (funkcja blokady wymuszana jest przez podłączony do ładowarki Plug-in autobus), uniemożliwiając tym samym wysunięcie wtyku podczas procesu ładowania,

 4. po naładowaniu magazynu energii do pełna, proces ładowania jest zakończony (proces ładowania zakańczany jest przez autobus oraz w stanach koniecznych przez operatora SMPŁ) i ładowarka sygnalizować będzie możliwość odłączenia wtyku systemu CCS od autobusu – sposób sygnalizacji ( daną kontrolką ) uzgodnimy z Zamawiającym przed jego faktycznym zastosowaniem,

 5. zakończenie procesu ładowania jest również możliwe w dowolnym momencie procesu ładowania (np. przed naładowaniem magazynu energii do 100%), odbywa się to przez naciśniecie przycisku koloru czerwonego (zabudowanego na panelu sterującym) – naciśniecie tego przycisku, skutkuje zakończeniem procesu ładowania oraz możliwością odłączenia wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu,

 6. jeżeli podczas komunikacji, o której mowa w pkt 2 lub podczas procesu ładowania magazynu energii wystąpi awaria, to będzie ona sygnalizowana świeceniem kontrolki koloru czerwonego (podczas prawidłowej pracy ładowarki kontrolka ta jest nieaktywna), zabudowanej na panelu sterującym ładowarki Plug-in, a proces ładowania będzie niezwłocznie przerwany – odłączenie wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu będzie wtedy możliwe,

 7. w celu umożliwienia realizacji funkcji utrzymania temperatury dyżurnej w przestrzeni pasażerskiej i kabinie kierowcy, po naładowaniu magazynu energii do pełna komunikacja pomiędzy autobusem, a ładowarką Plug-in będzie utrzymana.

 1. Oferowana ładowarka Plug-in jest przystosowana do pracy ciągłej 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności serwisowych, nie dłużej jednak niż 8 h, dwa razy w roku,

 2. Oferowana ładowarka Plug-in posiada zabezpieczenie przed jej użyciem przez osoby nieuprawnione,

 3. Oferowana ładowarka Plug-in jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne (warunki otoczenia), charakterystyczne dla siedziby Zamawiającego,

 4. Ładowarka Plug-in zostanie dostarczona, rozładowana, posadowiona na wypoziomowanym utwardzonym podłożu odpowiednim dla wagi ładowarki Plug-in w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i podłączona do instalacji elektrycznej uprzednio przygotowanej przez Zmawiającego znormalizowane gniazdo trójfazowe 125A zabudowane na rozdzielni elektrycznej (lub inne o uzgodnionych z Zamawiającym na etapie podpisania ( lub realizacji) umowy parametrach) , zostanie dokonane pierwsze uruchomienie i zostaną przeprowadzone testy ładowania autobusów.

 5. Poza obowiązkami wynikającymi z ust. 8, zobowiązujemy się do:

 1. sporządzenia wymaganej prawem dokumentacji, koniecznej do przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) badania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z dnia 17.06.2019 r. poz. 1124)

 2. złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie tych badań i reprezentowania Zamawiającego przed UDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania i uzyskania protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15)

 1. Minimalna żywotność oferowanych ładowarek Plug-in to 15 lat.

 2. Oferowana ładowarka Plug-in posiadają oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2021.1344 t.j. z dnia 2021.07.22).

 3. Wraz z każdą ładowarką Plug-in, dostarczymy sporządzoną w języku polskim:

 1. dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii (zwanego dalej RME) z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15), tj. protokół z badania, o którym mowa w § 19 ust. 4 RME oraz kopie dokumentów wynikających z § 20 RME,

 2. protokoły z pomiarów elektrycznych, obejmujących, co najmniej:

 1. pomiary ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych
  i dodatkowych oraz – w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych – przewodów czynnych,

 2. pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi, a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego,

 3. pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane,

 4. sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,

 5. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

 1. 3 egzemplarze papierowe oraz wersję elektroniczną instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej ww.

ładowarki – zakres przedmiotowych instrukcji nie może być mniejszy- niż zakres wynikający z § 22 RME,

 1. książkę przeglądów serwisowych (okresowych).


 

 1. Szczegółowe dane dla ładowarki Plug –In.


 

 1. Dane (prądowe) zasilania do ładowarki Plug –in.


 

L.p.

Opis

Wymagany parametr/funkcja/cecha

Wypełnia Wykonawca

 

Wypełnia Wykonawca


 

 

1

2

3

1.

Napięcie zasilania

 

2.

Moc przyłączeniowa

 


 

 1. Dane wyjściowe i inne parametry ładowarki Plug-in.

L.p.

Opis

Wymagany parametr/funkcja/cecha


 

Wypełnia Wykonawca

1

2

3

1.

Znamionowa moc ładowania

 

2.

Napięcie ładowania

 

3.

Minimalne napięcie ładowania w sytuacji awaryjnej

 

4.

Interfejs ładowania

 

5.

Interfejs komunikacyjny

 

6.

Izolacja galwaniczna wejść względem wyjść (min)

 

7.

Sprawność (minimalna)

 

8.

Stopień ochrony IP (minimalny)

 

9.

Zakres temperatury pracy °C (min od …do…)

 

10.

Kompatybilność elektromagnetyczna

 

11.

Poziom hałasu

 

12.

Licznik energii elektrycznej

 

13.

Moduły ładowania

 

 

 

 1. Opis obudowy mechanicznej i gabarytów przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla oferowanej ładowarki Plug-in.

L.p.

Opis

Wymagany parametr/funkcja/cecha


 

Wypełnia Wykonawca

1

2

3

1.

Obudowa ładowarki

 

2.

Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne)

 

3.

Maksymalne wymiary prefabrykowanej płyty betonowej w miejscu posadowienia w gruncie szer. x gł. [mm]

 

4.

Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych

 

5.

Przewód zasilający ładowarki Plug-in i przewody do ładowania autobusów

 

6.

Posadowienie i mocowanie stacji ładowania (ładowarki Plug-in)

 

7.

Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do wnętrza ładowarki Plug-in

 


 

 1. Okresy poszczególnych gwarancji na ładowarki Plug-in licząc od daty protokolarnego przekazania ładowarki Plug-in Zamawiającemu :

 1. na obudowy ładowarek w zakresie perforacji, spowodowanej przez korozję – ………. lat,

 2. na powłoki lakiernicze i oznakowanie obudów ładowarek – ……… lat,

 3. na pozostałe elementy ładowarek, w tym w szczególności na ich prawidłową i bezawaryjną

pracę – ……… lat.

Gwarancja uwzględnia wymagania i zastrzeżenia dotyczące gwarancji na ładowarki Plug –in a opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 .

 1. Niniejszym oświadczamy, że nie opisane w powyższych tabelach parametry techniczne i wyposażenie oferowanej ładowarki Plug-in jest zgodne z wymogami, określonymi przez Zamawiającego w SWZ w tym w załączniku nr 4 do SWZ

 

Załącznik nr 3

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in

 

 

Dane Wykonawcy Składającego Ofertę

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

w związku z ogłoszeniem przetargu otwartego prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień MPK w Sieradzu Sp. z o.o.

 

 

 

oferuję dostawę ładowarek zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:

 

marka....................................................................................

typ ….....................................................................................

model.....................................................................................

 

za łaczną cenę ryczałtową brutto:.........................................................zł

za łączną cene ryczałtową netto............................................................zł

w tym cena jednej ładowarki brutto....................................................zł

w tym cena jednej ładowarki netto.......................................................zł

 

Wkonaca udziela na każdą ładowarkę gwarancji:

na obudowę ładowarki w zakresie perforacji spowodowanej korozją............

na powłoki lakiernicze i znakowanie obudów i pulpitów ładowarek..............

na pozostałe elementy ładowarek, w tym w szczególności na ich prawidłową i bezawaryjną pracę...........

 

Oświadczamy, że zapoznalismy się z dokumentami postępowania, uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

 

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do 30.04.2023 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ ..................................................)

 

 

 


 

załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŁADOWARKI PLUG-IN

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

dla ładowarek Plug-in.

 

 

Rozdział I. Przedmiotu Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i podłączenie oraz pierwsze uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych, przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in, o parametrach i cechach funkcjonalno-użytkowych opisach w dalszej części niniejszego załącznika.

Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę gwarancyjną ładowarek Plug-in.

Rozdział II. Warunki gwarancji i obsługi gwarancyjnej.

Minimalne warunki gwarancji na przedmiot zamówienia:

1)okresy poszczególnych gwarancji licząc od daty protokolarnego przekazania ładowarki Plug-in Zamawiającemu :

a) na obudowę ładowarki w zakresie perforacji, spowodowanej przez korozję – min 7 lat,

b) na powłoki lakiernicze i oznakowanie obudów i pulpitów ładowarek – min 6 lat,

c) na pozostałe elementy ładowarek, w tym w szczególności na ich prawidłową i bezawaryjną pracę – min 6 lat,

2)zastrzeżenia i wyłączenia dotyczące gwarancji :

 1. w okresie gwarancji ładowarki Plug-in , o której mowa pkt 1 litera c, a jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy to w tym okresie, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania we własnym zakresie napraw gwarancyjnych w terminie trzech dni licząc od dnia zgłoszenia,

 2. w okresie gwarancji ładowarki Plug-in (o której mowa pkt 1 litera c), a jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy to w tym okresie, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania we własnym zakresie wszystkich okresowych przeglądów technicznych (przeglądów okresowych) wynikających z instrukcji obsługi (materiały, robocizna), a w przypadku wykonania naprawy lub modernizacji ładowarki (naprawy lub modernizacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Dz.U.2021.110 t.j. z dnia 2021.01.18) przygotowanie również ładowarki do badania technicznego eksploatacyjnego, o którym mowa w § 17 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15),

3) w ramach obsługi gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest:

1) zapewnić terminowe wykonanie napraw gwarancyjnych i obsług technicznych,

2) zapewnić należyte przeprowadzenie szkoleń 6 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym


 


 

Rozdział III. Kody CPV.


 

Kody CPV. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31158000-8 ładowarki


 

Rozdział IV. Wymagania formalne stawiane zamawianej ładowarce Plug -In.

 1. Każda ładowarka Plug-in, musi być ładowarką dualną i w zależności od potrzeb Zamawiającego musi umożliwić równoczesne ładowanie dwóch autobusów (magazynów energii) mocą 40 kW±5% lub jednego autobusu (magazynu energii) mocą 80 kW±5%, proces ten musi być procesem automatycznym, co oznacza, że gdy ładowarka ładuje już jeden autobus mocą 80 kW±5%, podłączenie drugiego autobusu powoduje automatyczny podział mocy ładowarki na dwa autobusy: 2x40 kW, automatyka musi działać analogicznie przy odłączeniu jednego z dwóch podłączonych już do ładowarki autobusów tj. po odłączeniu jednego z dwóch autobusów, moc ładowania wzrasta automatycznie z 40 kW±5% do 80 kW±5%, ładując tym samym podłączony jeden autobus mocą 80 kW±5%.

 2. Obudowa ładowarki Plug-in musi być w wersji mobilnej, tj. wyposażona w kółka jezdne umożliwiające jej manewrowanie oraz łatwe przemieszczanie. Kółka jezdne muszą być wyposażone w zatrzaskową blokadę, po włączeniu, której ładowarka zostanie stabilnie zablokowana w określonej pozycji – w miejscu przeznaczonym na jej posadowienie ( betonowa płyta prefabrykowana).

 3. Rozpoczęcie procesu ładowania autobusu następować musi automatycznie tj. po uprzednim uruchomieniu ładowarki Plug-in ( załączenie zgodne z wymogiem opisanym w tabeli 3 wiersz 4 niniejszego załącznika) oraz podłączeniu do gniazda autobusu przewodu ładowarki Plug-in, zakończonego wtykiem systemu CCS, type 2. Proces ładowania winien rozpocząć się automatycznie bez konieczności wykonywania żadnych dodatkowych czynności w czasie nie dłuższym niż 120 sekund - Zamawiający zaleca aby czas ten był możliwie najkrótszy (pod warunkiem braku problemów technicznych po stronie ładowanego autobusu), licząc od momentu podłączenia w/w przewodu do autobusu.

 4. Proces ładowania magazynu energii musi być sygnalizowany (i realizowany) dla kierowcy w następujący sposób:

 1. włączona ładowarka Plug-in musi kontrolką koloru zielonego (zabudowaną na panelu sterującym) informować o gotowości podłączenia autobusu – świecąca kontrolka jest równoznaczna z gotowością ładowarki do podłączenia przewodu ładowarki do autobusu,

 2. po podłączeniu przewodu ładowarki Plug-in do gniazda autobusu odrębna kontrolka (zabudowaną na panelu sterującym) koloru niebieskiego lub fioletowego (do tej pory nieaktywna) winna zacząć świecić światłem przerywanym, informując o komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in,

 3. po skutecznym zakończeniu procesu komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in, rozpoczyna się proces ładowania autobusu, który jest sygnalizowany ciągłym światłem kontrolki, o której mowa w pkt 2, a wtyk ładowarki Plug-in blokowany jest w gnieździe CCS autobusu (funkcja blokady wymuszana jest przez podłączony do ładowarki Plug-in autobus), uniemożliwiając tym samym wysunięcie wtyku podczas procesu ładowania,

 4. z zastrzeżeniem pkt 7 po naładowaniu magazynu energii do pełna, proces ładowania jest zakończony (proces ładowania zakańczany jest przez autobus ) i ładowarka sygnalizuje możliwość odłączenia wtyku systemu CCS od autobusu – sposób sygnalizacji ( daną kontrolką ) do uzgodnienia z Zamawiającym,

 5. zakończenie procesu ładowania musi być również możliwe w dowolnym momencie procesu ładowania (np. przed naładowaniem magazynu energii do 100% ), odbywać się to musi przez naciśniecie przycisku koloru czerwonego (zabudowanego na panelu sterującym) – naciśnięcie tego przycisku, skutkować musi natychmiastowym zakończeniem procesu ładowania oraz możliwością odłączenia wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu,

 6. jeżeli podczas komunikacji, o której mowa w pkt 2 lub podczas procesu ładowania magazynu energii wystąpi awaria, to musi to być sygnalizowane świeceniem kontrolki koloru czerwonego (podczas prawidłowej pracy ładowarki kontrolka ta jest nieaktywna), zabudowanej na panelu sterującym ładowarki Plug-in oraz proces ładowania musi być natychmiast przerwany – odłączenie wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu musi być wtedy możliwe,

 7. w celu umożliwienia realizacji funkcji utrzymania temperatury dyżurnej w przestrzeni pasażerskiej i kabinie kierowcy, po naładowaniu magazynu energii do pełna komunikacja pomiędzy autobusem, a ładowarką Plug-in musi być utrzymana.

UWAGA

W/w sposób dotyczy każdego przewodu ładowarki Plug-in indywidualnie. Procesem ładowania magazynu energii musi zarządzać system zamontowany w autobusie zgodnie ze standardem DIN70121 i ISO15118, zapewniającym pełną kompatybilność (autobusu i ładowarki Plug –in) i zapewniający poprawność procesu ładowania.

 1. Ładowarka Plug-in musi być przystosowane do pracy ciągłej 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności serwisowych, nie dłużej jednak niż 8 h, dwa razy w roku,

 2. Ładowarka Plug-in musi posiadać zabezpieczenie przed jej użyciem przez osoby nieuprawnione - stacyjka na klucz, do każdej ładowarki Wykonawca dostarczy po 5 sztuk kluczy do stacyjki.

 3. Ładowarka Plug-in będzie eksploatowana na terenie placu postojowego zajezdni Zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz, co oznacza, że ładowarka Plug-in musi być odporna na zmienne warunki atmosferyczne (warunki otoczenia), charakterystyczne dla miejsca eksploatacji - należy przyjąć, że ładowarka Plug-in będzie eksploatowana bez zadaszenia.

 4. Ładowarkę Plug-in należy dostarczyć, rozładować, posadowić na uprzednio wypoziomowanym utwardzonym podłożu na odpowiedniej dla wagi ładowarki Plug-in podbudowie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, podłączyć do instalacji elektrycznej uprzednio przygotowanej przez Zmawiającego znormalizowane gniazdo trójfazowe 125A zabudowane na rozdzielni elektrycznej (lub inne o uzgodnionych z Wykonawcą na etapie podpisania umowy parametrach), dokonać pierwszego uruchomienia oraz przeprowadzić testy ładowania autobusów i pracy ładowarek Plug-in.

 5. Poza obowiązkami wynikającymi z ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. sporządzenia wymaganej prawem dokumentacji, koniecznej do przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) badania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z dnia 17.06.2019 r. poz. 1124)

 2. złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie tych badań i reprezentowania Zamawiającego przed UDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania i uzyskania protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15) - Zamawiający udzieli Wykonawcy wszystkich niezbędnych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed UDT.

 1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona na terenie czynnej, funkcjonującej w zakresie obsługi technicznej autobusów (wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego) zajezdni Zamawiającego, co zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania się do obowiązujących Zamawiającego zasad organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa
  i higieny pracy.

 

 1. Minimalna żywotność ładowarek Plug-in to 15 lat.

 2. Wymaga się, aby oferowana ładowarka Plug-in posiadała oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2021.1344 t.j. z dnia 2021.07.22).

 3. Wraz z każdą ładowarką Plug-in, Wykonawca dostarczy sporządzoną w języku polskim:

 1. dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii (zwanego dalej RME) z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15), tj. protokół z badania, o którym mowa w § 19 ust. 4 RME oraz kopie dokumentów wynikających z § 20 RME,

 2. protokoły z pomiarów elektrycznych, obejmujących, co najmniej:

 1. pomiary ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych
  i dodatkowych oraz – w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych – przewodów czynnych,

 2. pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi, a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego,

 3. pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane,

 4. sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,

 5. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

 1. 3 egzemplarze papierowe oraz wersję elektroniczną instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowej ww. ładowarki – zakres przedmiotowych instrukcji nie może być mniejszy- niż zakres wynikający z § 22 RME,

 2. książkę przeglądów serwisowych (okresowych).


 

Rozdział V Wymagania szczegółowe dla ładowarki Plug –In.

 1. Dane (prądowe) zasilania do ładowarki Plug –in.

Tabela nr 1

L.p.

Opis

Wymagany parametr/funkcja/cecha

1

2

3

1.

Napięcie zasilania

3 x 400V; 50Hz

2.

Moc przyłączeniowa

Zgodnie z warunkami przyłączenia 260 kW dla wszystkich trzech ładowarek tj. dla jednej ładowarki Zamawiający zarezerwował 87 KVA.


 

 1. Dane wyjściowe oraz inne parametry i wyposażenie ładowarek Plug-in.

Tabela nr 2

L.p.

Opis

Wymagany parametr/funkcja/cecha

1

2

3

1.

Znamionowa moc ładowania

Moc znamionowa : 1x 80kW±5% lub 2x40kW±5% jednakże faktyczna moc wyjściowa ładowarki musi być programowo tak dobrana aby nie przekroczyć mocy przyłączeniowej po stronie warunków zasilania.

Maksymalny prąd ładowania 125A.

2.

Napięcie ładowania

400 - 800VDC (Zamawiający dopuści szerszy zakres napięć ładowania jeżeli wymagać tego będzie sposób ładowania magazynu energii)

3.

Minimalne napięcie ładowania w sytuacji awaryjnej

380VDC (Zamawiający dopuści niższy poziom napięcia ładowania w sytuacji awaryjnej jeżeli wymagać tego będzie sposób ładowania magazynu energii)

4.

Interfejs ładowania

Złącze plug-in systemu CCS, type 2 zgodne z IEC62196-3

5.

Interfejs komunikacyjny

 PLC (IEC61851-23, IEC61851-24) zgodnie ze standardem DIN70121 i ISO15118 ed.1, spełniający kryterium kompatybilności ładowarki Plug-in z autobusami
i zapewniający poprawność procesu ładowania.

 

6.

Izolacja galwaniczna wejść względem wyjść (min)

2.5kV

7.

Sprawność (minimalna)

94%

8.

Stopień ochrony IP (minimalny)

IP 54, dopuszcza się IP 23 dla układu chłodzenia radiatorów

9.

Zakres temperatury pracy °C (min od …do…)

-25/+45

10.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Ładowarka Plug-in musi spełniać aktualne wymagania w zakresie EMC (Electro Magnetic Compatibility)

11.

Moduły ładowania

Demontaż modułów ładowania z wnętrza ładowarki Plug-in musi być możliwy bez konieczności demontażu ładowarki Plug-in z miejsca jej pracy. Moc pojedynczego modułu nie może być większa niż 60kW.

12.

Poziom hałasu

Emitowany przez ładowarki Plug-in poziom hałasu musi być mniejszy niż 65 dB(A) we wszystkich kierunkach (pomiar w odległości 1,0 m). Dźwięki emitowane przez ładowarki Plug - in nie mogą być uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu tej ładowarki.

13.

Licznik energii elektrycznej

Ładowarkę Plug-in należy wyposażyć w licznik energii elektrycznej umożliwiający lokalny i zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej przez ładowarkę Plug-in.

 

 

 1. Wymagania dotyczące obudowy mechanicznej i gabarytów ładowarki Plug- in.

Tabela nr 3

L.p.

Opis

Wymagany parametr/funkcja/cecha

1

2

3

1.

Obudowa ładowarki.

1. Konstrukcja poszycia: stalowa ocynkowana lub(i) aluminiowa lub(i) nierdzewna, malowana proszkowo lub w inny sposób gwarantujący trwałe zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi (wandaloodporna), odporność przed udarami obudowy IK10.

2. Schemat lakierowania uzgodniony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisania umowy. Kolorystyka obudowy wykonana będzie lakierami wg palety RAL ( nie więcej niż dwa kolory – zakłada, się, że dominującym kolorem ładowarek będzie kolor szary) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.

3. Obudowa ładowarki musi posiadać:

 1. tabliczkę znamionową, zawierającą co najmniej:

 1. nazwę i adres producenta,

 2. datę produkcji,

 3. parametry prądowe AC wejścia i DC wyjścia,

 4. numer fabryczny i nazwę urządzenia,

 5. oznakowanie CE,

 6. inne, zgodnie z przepisami,

 1. tabliczkę ostrzegawczą wysokie napięcie,

 2. oznakowanie numerem „1” (ładowarka nr 1), „2” i „3” itd. oznakowanie to (kolor biały) winno być umieszczone co najmniej na frontowej ścianie ładowarki, a jego format winien być możliwe jak największy wpisany w gabaryty obudowy

 3. opisany panel sterowania w formie tekstu lub piktogramów,

 4. pojemnik lub futerał zawierający szczegółową instrukcje obsługi ładowarki Plug in –Instrukcja ta musi być zalaminowana,

 5. logo Zamawiającego,

 6. logo „Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz logo Programu ,

 7. oznakowany w języku polskim wyłącznik bezpieczeństwa tzw. „grzybek” odcinający obwody elektryczne zasilające w energie elektryczną,

 8. wystarczającą do obsługi i naprawy ładowarki Plug in ilość pokryw obsługowych -zamykanych kluczem patentowym lub innym skutecznym rozwiązaniem uniemożliwiającym dostęp do wnętrza ładowarki plug in osobą nieuprawnionym.

 9. inne, wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r.

2.

Wymiary zewnętrzne obudowy ładowarki wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne)

1400 x 1600 x 900 +15%

 

3.

Maksymalne wymiary prefabrykowanej płyty betonowej w miejscu posadowienia w gruncie [mm]

1600 x 900 +15%

4.

Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych

Na zewnątrz obudowy ładowarki Plug-in należy zamontować urządzenie ograniczające dostęp do uruchomienia ładowarki Plug-in przez osoby nieuprawnione. Dopuszczone rozwiązanie to: dostęp do ładowarki Plug-in po uprzednim użyciu „stacyjki” na klucz.

5.

Przewód zasilający ładowarki Plug-in i przewody do ładowania autobusów

 1. Ładowarka Plug-in musi być wyposażona w przewód zasilający AC zakończony wtykiem (lub też przewód ten może stanowić dodatkowy odrębny element wyposażenia dostarczanego przez Wykonawcę razem z ładowarką Plug-in, jednakże w tym wypadku na ładowarce Plug –in musi być zamontowane odpowiednie znormalizowane gniazdo min 125A, a sam kabel zasilający musi być wyposażony w odpowiednie wtyczki), służący do podłączenia ładowarki do znormalizowanego gniazda podłączonego do sieci elektroenergetycznej dla potrzeb wyceny oferty należy przyjąć długość przewodu nie krótszą niż 6 m. Na etapie realizacji umowy lub na etapie dostawy ładowarki Plug-in na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania długości tego przewodu ( nie więcej niż 6 m) we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji tak aby przewód ten nie tworzył pętli, zwoju, załamań itp.

 2. Ładowarka Plug-in musi być wyposażona w dwa przewody do ładowania autobusów zakończone złączem Plug-in (o, którym mowa w wierszu 4 tabeli nr 2) długość przewodu zostanie ostateczne ustalona z Zamawiającym i dostosowana przez Wykonawcę do warunkach terenowych posadowienia ładowarek oraz sposobu parkowania autobusów względem ładowarki (zakłada się, że autobus będzie zaparkowany tyłem do ładowarki) . Długość przewodu nie będzie większa niż 9 m). Zakłada się, że przewody w danej ładowarce będą różnej długości.

 3. Dla potrzeb odłożenia złącza Plug-in obudowa ładowarki Plug-in musi być wyposażona w gniazda odkładcze (2szt) (skutecznie utrzymujące te złącza i zabezpieczające je przed upadkiem) oraz dwa nierdzewne wieszaki dla potrzeb odwieszenia przewodów ładowania.

6.

Posadowienie i mocowanie stacji ładowania (ładowarki Plug-in)

Ładowarki Plug-in będą posadowione na wypoziomowanym utwardzonym podłożu odpowiednim dla wagi ładowarki Plug-in w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Wymiary tej płyty Zamawiający określił w wierszu 3 niniejszej tabeli

7.

Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do wnętrza ładowarki Plug-in

Elementy ruchome obudowy ładowarki Plug-in, takie jak: drzwi, włazy lub klapy rewizyjne muszą być wyposażone w zamki patentowe wysokiej jakości, uniemożliwiające dostęp do wnętrza ładowarki Plug-in osobom nieuprawnionym.

Do każdej ładowarki Wykonawca dostarczy po 3 kpl kluczy do klap rewizyjnych, pokryw drzwi.


 


 

 

  

 

 

 

 

Sieradz, 09.12.2022 r.

 

Wyjaśnienie treści Warunków Przetargu

 

Informuję, iż w trybie § 23 Regulaminu Zamówień  MPK Sieradz wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in, zgodnie z § 23  Regulaminu Zamówień  MPK Sieradz Zamawiający udostępnia treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami;

 

1.       Dotyczy: Warunki Przetargu

Regulamin Zamówień MPK Sieradz, § 22

Zgodnie z zapisami § 22 Regulaminu Zamówień MPK Sieradz, na podstawie którego prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, wnosimy o uzupełnienie Warunków Przetargu o następujące informacje:

1. termin związania ofertą;

2. opis sposobu obliczania ceny, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert;

3. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

4. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

5. wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach;

6. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

7. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje zapis do IV OPIS WARUNKÓW PRZETARGU

 

5. termin związania ofertą 30 dni;

6. kryterium oceny ofert- cena;

7. zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie;

 

2.       Dotyczy: Warunki Przetargu

pkt VI. Miejsce oraz termin składania ofert

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? Oferta zaszyfrowana byłaby hasłem i przesłana na adres e-mail Zamawiającego biuro@mpksieradz.pl. Po wskazanej w Warunkach Przetargu godzinie złożenia oferty, Wykonawca przesłałby, w osobnym e-mailu, Zamawiającemu hasło do odszyfrowania oferty tj. w dniu 20.12.2022 po godz. 14:00.

Obecny warunek złożenia oferty w formie papierowej skraca dla Wykonawcy czas na przygotowanie oferty, a dla Zamawiającego termin na udzielenie odpowiedzi na pytania w przedmiotowym postępowaniu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy VI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

3.       Dotyczy: Załącznik nr 4 OPZ Szczegółowe wymagania dla ładowarek  Plug-in

Rozdział V, Tabela nr 3, poz. 6, pkt 1

 

Pytanie: Kto będzie odpowiedzialny za wypoziomowanie podłoża oraz dostawę i posadowienie fundamentów?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający wypoziomuje i utwardzi podłoże do posadowienia łakowarek

 

4.    Dotyczy: Zał. nr 2, I.6; Zał. nr 4, IV.6

Dotyczy: jeżeli podczas komunikacji, o której mowa w pkt 2 lub podczas procesu ładowania magazynu energii wystąpi awaria, to będzie ona sygnalizowana świeceniem kontrolki koloru czerwonego (podczas prawidłowej pracy ładowarki kontrolka ta jest nieaktywna), zabudowanej na panelu sterującym ładowarki Plug-in, a proces ładowania będzie niezwłocznie przerwany – odłączenie wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu będzie wtedy możliwe,

 

Pytanie: Wykonawca wyjaśnia, że mechanizm blokujący złącze CCS jest częścią pojazdu i za jego zwolnienie odpowiada sterownik autobusu, nie ładowarka. Wykonawca ładowarki odpowiada jedynie za zastosowanie właściwego wtyku CCS, który zgodnie ze standardem posiada otwory przyjmujące rygiel pojazdu i nie posiada dodatkowych mechanizmów blokujących.

Prosimy o usunięcie zdania po myślniku lub zmianę na "ładowarka nie będzie wtedy blokować rozłączenia z pojazdem".

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający usuwa z załącznika nr 2 i załącznika nr 4 zdanie po myślniku „odłączenie wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu będzie wtedy możliwe.

 

 

5.    Dotyczy: Zał. nr 2, I.4; Zał. nr 4, IV.4

Dotyczy: Proces ładowania magazynu energii będzie sygnalizowany (i realizowany) dla kierowcy w następujący sposób:

1. włączona ładowarka Plug-in kontrolką koloru zielonego (zabudowaną na panelu sterującym) informuje kierowcę o gotowości podłączenia autobusu – świecąca kontrolka jest równoznaczna z gotowością ładowarki do podłączenia przewodu ładowarki do autobusu,

2. po podłączeniu przewodu ładowarki Plug-in do gniazda autobusu odrębna kontrolka (zabudowaną na panelu sterującym) koloru niebieskiego lub fioletowego (do tej pory nieaktywna) zacznie świecić światłem przerywanym, informując o komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in,

3. po skutecznym zakończeniu procesu komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in, rozpocznie się proces ładowania autobusu, który jest sygnalizowany ciągłym światłem kontrolki, o której mowa w pkt 2, a wtyk ładowarki Plug-in blokowany jest w gnieździe CCS autobusu (funkcja blokady wymuszana jest przez podłączony do ładowarki Plug-in autobus), uniemożliwiając tym samym wysunięcie wtyku podczas procesu ładowania,

4. po naładowaniu magazynu energii do pełna, proces ładowania jest zakończony (proces ładowania zakańczany jest przez autobus oraz w stanach koniecznych przez operatora SMPŁ) i ładowarka sygnalizować będzie możliwość odłączenia wtyku systemu CCS od autobusu – sposób sygnalizacji ( daną kontrolką ) uzgodnimy z Zamawiającym przed jego faktycznym zastosowaniem,


5. zakończenie procesu ładowania jest również możliwe w dowolnym momencie procesu ładowania (np. przed naładowaniem magazynu energii do 100%), odbywa się to przez naciśniecie przycisku koloru czerwonego (zabudowanego na panelu sterującym) – naciśniecie tego przycisku, skutkuje zakończeniem procesu ładowania oraz możliwością odłączenia wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu,

6. jeżeli podczas komunikacji, o której mowa w pkt 2 lub podczas procesu ładowania magazynu energii wystąpi awaria, to będzie ona sygnalizowana świeceniem kontrolki koloru czerwonego (podczas prawidłowej pracy ładowarki kontrolka ta jest nieaktywna), zabudowanej na panelu sterującym ładowarki Plug-in, a proces ładowania będzie niezwłocznie przerwany – odłączenie wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu będzie wtedy możliwe,

 

Pytanie: Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie jednego półprzezroczystego, podświetlanego, jednoznacznie opisanego przycisku "Stop" pełniącego równocześnie funkcję wymienionych kontrolek. Przycisk jest podświetlany na zielono, niebiesko lub czerwono zgodnie z wymaganiami. Dodatkowo ładowarka byłaby wyposażona w wyświetlacz informujący o procesie ładowania.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

 

6.        

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na zdalny monitoring stacji ładowania przez Wykonawcę w celach serwisowych? Umożliwienie dostępu do stacji ładowania zwiększa efektywność serwisu i obniża jego koszty. Dostęp mógłby być realizowany poprzez własne (należące do Wykonawcy) karty SIM.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający dopuszcza zdalny monitoring stacji ładowania przez Wykonawcę

.

7.    Dotyczy: Zał. Nr 4, Rozdział II. pkt 3)

Dotyczy: W ramach obsługi gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest:[…] 2) zapewnić należyte przeprowadzenie szkoleń 6 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

 

Pytanie: Z jakiego zakresu mają zostać przeszkoleni pracownicy zamawiającego? 

 

Odpowiedź:

 

Przeszkolenie dotyczy zakresu  obsługi ładowarek.

 

 

 

 

 

Sieradz, 09.12.2022 r.

 

Wyjaśnienie treści Warunków Przetargu

 

Informuję, iż w trybie § 23 Regulaminu Zamówień  MPK Sieradz wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in, zgodnie z § 23  Regulaminu Zamówień  MPK Sieradz Zamawiający udostępnia treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami;

 

1.       dotyczy: Załącznik nr. 4. Opis przedmiotu zamówienia ładowarki Plug in.

Rozdział V. Wymagania szczegółowe dla ładowarki Plug in.

Tabela nr 2 pkt. 13. Licznik energii elektrycznej - ,, Ładowarkę Plug-in należy wyposażyć w licznik energii elektrycznej umożliwiający lokalny i zdalny odczyt zużycia energii elektrycznej przez ładowarkę Plug-in.

 

Pytanie: Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dla Zamawiającego wystarczające będzie wyposażenie ładowarki w licznik energii elektrycznej umożliwiający lokalny odczyt zużycia energii elektrycznej przez ładowarkę Plug-in. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje dostawy systemu monitorowania.

W przypadku potwierdzenia powyższego przez Zamawiającego prosimy o wykreślenie w wymogu dot. licznika energii elektrycznej (zał. 4 rodz. V tabela nr 2 pkt 13) słowa „zdalny” i zastąpienie zapisem: „Ładowarkę Plug-in należy wyposażyć w licznik energii elektrycznej umożliwiający lokalny odczyt zużycia energii elektrycznej przez ładowarkę Plug-in.”

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie oczekuje dostawy systemu monitorowania, dla Zamawiajacego wystarczające będzie wyposażenie ładowarki w licznik energii elektrycznej umożliwiajacy lokalny odczyt zużycia energii elektrycznej przez ładowarke Plug-in.

 Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 4 rozdział V tabela nr 2 pkt 13:

Ładowarkę Plug in należy wyposażyć w licznik energii elektrycznej umożliwiajacy lokalny odczyt zużycia energii elektrycznej przez ładowarkę Plug-in.

 

 

 

 

 

 

Sieradz, 14.12.2022 r.

 

Wyjaśnienie treści Warunków Przetargu

 

Informuję, iż w trybie § 23 Regulaminu Zamówień MPK Sieradz wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in, zgodnie z § 23 Regulaminu Zamówień MPK Sieradz Zamawiający udostępnia treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

 

 1. Dotyczy: Warunki przetargu na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in.

IV. Opis warunków udziału w przetargu

 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu. Wskazane warunki w obecnym brzmieniu nie spełniają swojej roli i nie gwarantują wybrania wykonawcy, który faktycznie jest w stanie w sposób prawidłowy zrealizować przedmiot zamówienia. Wskazane „warunki” nie są również obiektywne i nie nadają się do porównania. Warunki powinny być doprecyzowane w następujący sposób:

 1. posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia – jakich uprawnień zamawiający wymaga ? W tym kontekście wykonawca wskazuje, że produkcja stacji ładowania nie jest działalnością koncesjonowaną, ani wymagającą zezwolenia, stąd wydaje się, że ten punkt nie powinien mieć zastosowania,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – co zamawiający uznaje za „niezbędną wiedzę i doświadczenie”? Czy wykonanie określonej ilości wcześniejszych zamówień?

 3. oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – jaki potencjał zamawiający ma na myśli? jakimi osobami ma dysponować wykonawca?

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – jaką sytuację zamawiający uzna za wystarczającą? Posiadanie określonej zdolności kredytowej? w jakiej wysokości?

 

Odpowiedź:

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia wg załącznika nr 1

 

 1. Dotyczy: Warunki przetargu na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in.

IV. Opis warunków udziału w przetargu

 

Czy zamawiający będzie żądał dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału, a jeśli tak, to jakich ? Regulamin Zamówień w § 16 daje zamawiającemu taką możliwość, jednak powinno to być przewidziane w specyfikacji zamówienia. Wykonawcy muszą być przygotowani, że zamawiający będzie żądał np. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek za ubezpieczenia szczególnie, że nie wszystkie dokumenty można zawsze otrzymać w krótkim czasie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.

 

 1. Dotyczy: Warunki przetargu na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in.

VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zamawiający zapewni dostęp do internetu

 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i zapewni dostęp do internetu.

 

 1. Wykonawca prosi o podanie, jakie kryteria oceny ofert zamawiający zastosuje w celu oceny złożonych ofert oraz jaką nada im wagę? Czy do porównania ofert zamawiający weźmie pod uwagę jedynie cenę?

 

Brak kryterium oceny jest również niezgodny z § 54 ust. 3 regulaminu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał jako kryterium oceny ofert cenę.

 

 1. Wykonawca prosi o opublikowanie wzoru umowy, która ma być zawarta w niniejszym postępowaniu. Brak udostępnienia umowy może spowodować, że wykonawca, który złoży ofertę w postępowaniu i którego oferta zostanie wybrana, odmówi podpisania umowy, ponieważ warunki umowne okażą się niemożliwe do spełnienia przez wykonawcę, co z kolei spowoduje konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania.

 

Odpowiedź:

Zamawiający załącza Wzór Umowy jako załącznik nr 5 do SWZ.

 

 1. Dotyczy: Regulamin udzielenia zamówień w MPK Sieradz Sp. z o.o. nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, § 16 ust. 3

 

Wykonawca prosi o informację, co oznacza określenie „potwierdzonym przez tłumacza” ? Zasadniczo tłumacz może dokonać tłumaczenia przysięgłego całego dokumentu, jednak nie praktykuje się, aby tłumacz jedynie potwierdzał w jakiś sposób tłumaczenie dokonane przez inny podmiot.

Nadto nawet przepisy p.z.p., które dotyczą zamówień o wiele większej wartości, nie wymagają tłumaczenia przysięgłego, więc i w postępowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu byłby to nadmierny wymóg.

 

Odpowiedź:

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

 

 1. Dotyczy: Regulamin udzielenia zamówień w MPK Sieradz Sp. z o.o. nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, § 22 ust. 3

 

Czy zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ? Nie ma takiej informacji w specyfikacji, jak również w formularzu oferty.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

 

 

 

 

Sieradz, 16.12.2022 r.

 

 

Wyjaśnienie treści Warunków Przetargu

 

Informuję, iż w trybie § 23 Regulaminu Zamówień MPK Sieradz wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in, zgodnie z § 23 Regulaminu Zamówień MPK Sieradz Zamawiający udostępnia treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

 1. Dotyczy: Załącznik nr 5 Wzór Umowa Nr MPK

§ 3 ust. 2

 

Zgodnie z umową, wynagrodzenie ma pokrywać również koszty „oprogramowania i licencji”. Jednocześnie dokumentacja nigdzie nie przewiduje dostawy jakiegokolwiek oprogramowania i udzielenia jakichkolwiek licencji.

Wnosimy o:

a)       Precyzyjne wskazanie dostawy jakiego oprogramowania oczekuje Zamawiający i jakie wymagania ma ono spełniać albo

b)      Wykreślenie z § 3 ust. 2 słów „oprogramowania, licencji”.

 

Odpowiedź:

Zamawiajacy zmienia § 3 ust 2 w załączniku nr 5 Wzór Umowy wykreśla „oprogramowania,licencji”

 

 

 

 

Sieradz, 16.12.2022 r.

 

Wyjaśnienie treści Warunków Przetargu

 

Informuję, iż w trybie § 23 Regulaminu Zamówień MPK Sieradz wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu na dostawę, montaż i podłączenie oraz uruchomienie 3 sztuk fabrycznie nowych przewodowych, mobilnych ładowarek Plug-in, zgodnie z § 23 Regulaminu Zamówień MPK Sieradz Zamawiający udostępnia treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

 

 1. Dotyczy: Załącznik nr 5 Wzór Umowa Nr MPK

§7 Kary Umowne ust. 1 a)

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

 1. za nieterminową realizację przedmiotu umowy wraz z dokumentacją Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust 1 za każdy dzień zwłoki,”

 

Wykonawca wnosi o zmianę w §7ust. 1 a) Wzoru umowy poprzez obniżenie zastrzeżonej w tym postanowieniu kary umownej z 1% do 0,2% wynagrodzenia netto oraz zastrzeżenie jej jako kary za zwłokę w dostawie ładowarek. Kara obecnie sformułowana, jest zastrzeżona na niebywale wysokim poziomie, a dodatkowo sformułowanie "za nieterminową realizację przedmiotu umowy" oznacza, że Zamawiający będzie uprawniony do jej naliczenia za opóźnienie a nie zwłokę, przy czym nie będzie miało znaczenia czy Wykonawca opóźni się w dostawie ładowarki czy jedynie dokumentacji.

Zdaniem Wykonawcy zastrzeżone w umowie kary umowne nie korespondują z wysokością szkody, jaką ponieść może Zamawiający – co prowadzić może do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Kary umowne winny być określane w wysokości odpowiedniej, adekwatnej do ewentualnej szkody, aby spełniać swe funkcje – nie natomiast zniechęcać do stawania w przetargach. Niezależnie od powyższego Wykonawca zwraca uwagę, że w takich postępowaniach istotne znaczenie ma wyważenie interesów obu stron umowy, jaka zostanie zawarta wskutek wyłonienia Wykonawcy. Zawyżanie wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość oferowanych cen. Kalkulując ofertę, Wykonawca, mając na względzie swój interes ekonomiczny, uwzględniać będzie nie tylko koszty stworzenia przedmiotu umowy, koszty osobowe, ale i wszelkie wiążące się z realizacją zamówienia ryzyka – do których zaliczyć należy kary umowne. W konsekwencji prowadzić to może do zawyżania przez część Wykonawców ofert cenowych, jako reakcję na nieproporcjonalnie wysokie kary umowne grożące w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia §7 ust 1 a) w załączniku nr 5 Wzór Umowy na 0,2 % wynagrodzenia netto.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

 

 

 

 

Regulamin zamówień MPK w Sieradzu Sp. z o.o.

 


wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009