Środa 13 listopada 2019. Imieniny Stanisława i Mikołaja

 

Sieradz, dn. 28.05.2019 r.

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

 

w Sieradzu Spółka z o.o.

 

98 – 200 Sieradz

 

ul. Jana Pawła II 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Na podstawie § 55 Regulaminu udzielania zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu sp. z o.o. niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o., z siedzibą w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 63, postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu otwartego opublikowanego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.mpksieradz.pl Zamawiającego, na dostawę oleju napędowego bezpośrednio do zbiorników pojazdów zamawiajacego w systemie bezgotówkowym:

 

 

 

 

 

wybrano do realizacji ofertę Wykonawcy –

 

 

 

EKO-OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 98-220 Sieradz, Monice 3

 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta z najlepszym bilansem ceny- 70,00 zł od ceny spotu

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy że w/w postępowaniu ofertę złożył:

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALICJA” Sp. z o.o. Dębno Polskie, ul. Rawicka 2a

 

63-900 Rawicz

 

 

 

 

 

Działając na podstawie § 57 Regulaminu udzielania zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu sp. z o.o. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po dopełnieniu wszelkich formalności po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp z o.o. ogłasza przetarg otwarty na : dostawę oleju napędowego bezpośrednio do pojazdów zamawiającego w systemie bezgotówkowym.

 

Miejsce złożenia ofert: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.

 

98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 63, pok. Nr 4 (sekretariat)

 

Termin złożenia ofert: do dnia 24.05.2019 do godz. 14.00

 

Termin wykonania zamówienia-od 01.06.2019-31.05.2020,

 

Warunki Przetargu-Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać :

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.

 

98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 63, (sekretariat )

 

lub na www.mpksieradz.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Przetarg otwarty na dostawę oleju napędowego bezpośrednio do zbiorników pojazdów zamawiającego w systemie bezgotówkowym.

 

 

 

 

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.

 

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 63 tel/fax 827-52-39, tel (043) 827-51-93

 

 

 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu otwartego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami przetargu.

 

 

 

 

 

III. WARUNKI PRZETARGU

 

 

 

Warunki przetargu otwartego

 

 

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

 

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego bezpośrednio do pojazdów zamawiającego w systemie bezgotówkowym.

 2. Wykonawca zamówienia powinien być właścicielem lub dzierżawcą stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Sieradz.

 3. Ilości oleju napędowego zostały określone w załączniku Nr 1 do Warunków Przetargu

 4. Zamawiający oświadcza, że ilości oleju napędowego określone w załączniku Nr 1 należy traktować jako szacunkowe. W zależności od potrzeb zamawiającego mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

 

 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.06.2019-31.05.2020

 

 

 

Na podstawie art.132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm) powyższe zamówienie nie przekracza 443 000 euro i zalicza się do zamówień sektorowych. W związku z powyższym zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. Regulamin do wglądu w sekretariacie MPK Sieradz sp. z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warunki Przetargu na dostawę oleju napędowego bezpośrednio do zbiorników pojazdów zamawiającego w systemie bezgotówkowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.

 

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 63 tel/fax 827-52-39, tel (043) 827-51-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.

 

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 63 tel/fax 827-52-39, tel (043) 827-51-93

 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

 

 

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu otwartego.

 

 

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego bezpośrednio do pojazdów zamawiającego w systemie bezgotówkowym poprzez napełnianie zbiorników pojazdów zamawiającego na terenie stacji paliw oferenta w systemie 24h. Tankowania będzie dokonywał pracownik zatrudniony przez wykonawcę zamówienia.

  2. Wykonawca zamówienia powinien być właścicielem lub dzierżawcą stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Sieradz.

  3. Ilości oleju napędowego zostały określone w załączniku Nr 1 do warunków przetargu.

  4. Zamawiający oświadcza, że ilości oleju napędowego określone w załączniku
   Nr 1 należy traktować jako szacunkowe. W zależności od potrzeb zamawiającego mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

  5. Przy obliczaniu ceny oferty podstawą obliczenia będzie stała wielkość marży/rabatu do/od ceny 1 m3 oleju napędowego publikowanego przez PKN ORLEN olej napędowy Ekodiesel w dniu tankowania.

 

 

 

 

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 

 

 

 1. posiadają uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §15 Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu.

 

 

 

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJA ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ Z FORMULARZEM OFERTY

  1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w przetargu (załącznik Nr 2)

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

  3. Formularz oferty (załącznik Nr 3)

  4. Oświadczenie o własności lub dzierżawie stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Sieradz.

  5. Kopię aktualnych dokumentów koncesji na handel paliwami płynnymi.

 

 

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg dostawa ON” w siedzibie Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp.z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 63 (sekretariat)

 

Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2019 roku o godz.1400

 

 

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 

 

 

 1. Dostawca gwarantuje wysoką jakość sprzedawanego oleju napędowego, spełniającego wymagania określone w aktualnych odnośnych przepisach i normach.

 2. Dostawy oleju napędowego będą dokonywane w sposób ciągły i nieprzerwany.

 

W przypadku czasowej przerwy w dostawach, dostawca (sprzedający) zapewni bezgotówkowe tankowanie pojazdów zamawiającego (kupującego) na innej stacji paliw oddalonej od siedziby zamawiającego nie dalej niż 7 km na warunkach cenowych określonych w ofercie, jeżeli tankowanie na innej stacji będzie odbywać się dłużej niż dwa dni za każdy następny dzień tankowania dostawca (sprzedający) zapłaci zamawiającemu (kupującemu) karę umowną w wysokości 1000 zł netto za każdy następny dzień tankowania.

 

W przypadku odstąpienia przez dostawcę (sprzedającego) od realizacji umowy, zamawiający (kupujący) może naliczyć karę umowną dostawcy w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) płatną w terminie 7 dni (siedmiu dni).

 

 1. Sprzedaż oleju napędowego odbywać się będzie poprzez napełnianie zbiorników pojazdów zamawiającego (kupującego) na terenie stacji paliw oferenta w systemie 24h. Tankowania będzie dokonywał pracownik zatrudniony przez wykonawcę zamówienia.

 2. Na dostawcy (sprzedającym) ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji potwierdzającej źródła pochodzenia oleju napędowego.

 3. Zamawiający (kupujący) ma prawo zażądać od dostawcy (sprzedającego) dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia oleju napędowego.

 

 

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.06.2019-31.05.2020

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego bezpośrednio do pojazdów zamawiającego (kupującego) w systemie bezgotówkowym poprzez napełnianie zbiorników pojazdów zamawiającego (kupującego) na terenie stacji paliw oferenta w systemie 24h. Tankowania będzie dokonywał pracownik zatrudniony przez dostawcę (sprzedającego) w szacunkowej ilości określonej w tabeli.

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj paliwa

 

Szacunkowa ilość zamówienia

(w litrach)

 

1.

 

Olej napędowy

 

250 000

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

...............................................

 

(pieczęć oferentay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że jako ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę oleju napędowego bezpośrednio do pojazdów zamawiającego (MPK Sieradz Sp. z o.o.) spełniam warunki udziału w przetargu tj.

 

 

 

 1. posiadam uprawnienia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §15 Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ ..................................................

 

(data) (podpis i pieczęć oferenta)

 

Załącznik nr 3

 

..................................................

 

(pieczęć oferenta)

 

 

 

 

 

Nazwa oferenta.........................................................................................................................................

 

 

 

......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

 

na dostawę oleju napędowego bezpośrednio do pojazdów zamawiającego (MPK Sieradz )

 

 

 

 

 

stała wielkość netto marży/rabatu do/od w zł ................/.............. ceny netto 1m3 oleju napędowego Ekodiesel publikowanego przez PKN ORLEN w dniu tankowania.

 

 

 

Termin płatności…………dni po …………..dniach bezgotówkowego tankowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ ..................................................

 

(data) (podpis i pieczęć oferenta)

 

 

 

Załącznik nr 4

 

...................................................

 

(pieczęć oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że jako ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę oleju napędowego bezpośrednio do pojazdów zamawiającego (MPK Sieradz Sp. z o.o.) spełniam warunek własności lub dzierżawy stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Sieradz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................ ..................................................

 

(data) (podpis i pieczęć oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej - etap II” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III: Transport Działanie III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – umowa UDA –RPLD.03.01.02.-10-0001/17-00 zawarta w dniu 10.05.2018 r.

 

Link do Platformy Zakupowej

Ogłoszenie 2019/S 020-044521

SIWZ

Załącznik nr - 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadzczenie JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie innego podmiotu

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. udziału towarów z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE

Instrukcja wypełnienia JEDZ

Informacja o przebiegu otwarcia ofert

 


wykonanie: JAN.net. Wszelkie prawa zastrz. © 2009